ประกาศเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่

การขอรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอ่าณาจักร ของชาวต่างชาติ ประจำปี 2561 โดยติดต่อขอรับเอกสาร ณ ตม.จว.สุรินทร์ หรือ ตม.จว.ทุกแห่ง ทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 19 ก.ย. ถึง 28 ธ.ค. 2561

เอกสารแบบฟอร์ม

ใส่ความเห็น

ประกาศเปิดรับคำขอเพื่อมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ของชาวต่างชาติ ประจำปี พ.ศ.2561

surin immigration