ข้อมูลทั่วไป แบ่งการปกครอง 17 อำเภอ มีเนื้อที่ ประมาณ 8,124 ตร.กม.

 1. อาณาเขตติดต่อ
  ทิศเหนือ        ติดต่อกับจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดมหาสารคาม
  ทิศใต้            ติดต่อกับประเทศกัมพูชา
  ทิศตะวันออก   ติดต่อกับจังหวัดศรีสะเกษ
  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับจังหวัดบุรีรัมย์
 2. ประชากร   ประมาณ  1,380,000 คน
 3.  สถานที่สำคัญ และที่น่าสนใจ เช่น วัดบูรพาราม, วนอุทยานพนมสวาย,จุดชมวิวช่องปลดต่าง, ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม
 4. เขตติดต่อ แนวชายแดนไทยกัมพูชา จำนวน 4 อำเภอ ระยะทาง 127 กม. ได้แก่ อ.สังขะ อ.บัวเชด, อ.กาบเชิง  และ อ.พนมดงรัก ช่องทางธรรมชาติ จำนวน 29 ช่องทาง แต่มี      5 ช่องทางที่มักมีการใช้ผ่านแดน ได้แก่ ช่องพริก อ.บัวเชด,  ช่องพราน อ.สังขะ, ช่องจอมและช่องปลดต่าง อ.กาบเชิง, ช่องกร่าง อ.พนมดงรัก ต่อมาได้มีประกาศให้ช่องจอมเป็นจุดผ่านแดนถาวร
 5. จุดผ่านแดนถาวรช่องจอม อยู่ที่ ต.ด่าน อ.กาบเชิง  จ.สุรินทร์ ห่างจาก อ.กาบเชิง  ประมาณ 14 กม. ตรงข้ามบ้านโอเสม็ด อ.สำโรง จ.อุดรมีชัย ประเทศกัมพูชา อยู่ในความรับผิดชอบของ ตม.จว.สุรินทร์
surin immigration